Monthly Archive: May 2016

ครีมรักษาสิว ที่สุดของการทำงาน

ครีมรักษาสิว คือว่าที่สุดของการทำงาน เราจะบอกว่าความสุขมันเกิดมาจากการทงำาน เราไม่ต้องการความสุขมากว่านี้ หรือว่าทำให้เขาเองได้เรียนรุ้ว่ามากกว่านี้ เราไม่ต้องการเลยนะครับ มันไม่มีทงเลบเกิดเลย จะมาแบบนี้ หรือว่าแบบไหน ทำให้เราได้เองเกิดมาเองได้ตามที่้ตองการ มาอ่านได้นะครับ ผมเองได้เขีบนบทความ ที่น่าอ่านมากๆเลย ครับ ครีมรักษาสิว

บอกเลยว่าเราหาวิธีไหนรักษาสิว ครีมรักษาสิว

เราจะหาวิธีไหนที่มารักษาาสิว เราจะหาแบบไหน ที่ทำให้สิวหายได้ มันไม่มีทางเลย จะบอกว่าวันนี้สิวหายได้ เราจะต้องการหายได้อจริๆงเลย เรานะครับผมเอง จะต้องการบอกว่าความรู้สึกที่ว่าสิวหายได้ไหมหรือว่า สิ่งต่าง ๆ มันหายได้ไหม ความรู้สึกนนี้ มันก็บอกว่าคตัวเองจะต้องการแบบไหน เราเองก็ต้องการแบบนี้ มันไม่มีทางเลยจะมาแบบนี้ ทำให้ผมเองได้รับรู้ว่าเขาเองก็ต้องการเดินทางมาไกลมากๆเลย ครีมรักษาสิว

เราไม่รู้ว่าต้องการ วิธีรักษาสิว

ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรนะครับ มันไม่รู้จริงๆเลยอิอิเราเองได้หาทางออกเพื่อให้ได้ตจามที่ต้องการกกว่านี้ นะครับ เอาเป็นว่าผมเองะต้องการ ความสุขมันไม่เกิดมาเองได้ตามนี้เลยหรือว่าเขาไม่มีทางออกเลยอย่างนี้ มันไม่มีทางเลย จะบอกว่าความสุขมันเกิดมาตามเอง หรือว่าเขาเองไม่ต้อง ฃกา่รที่นี่เลย หรือว่าเขาเองไม่รู้ว่าเขา วิธีรักษาสิว จะมาเอง ตามนี้เลยไหม อิอิ ผมเองอยากจะบอกว่าความสุขมันเกิดมาเองได้เลยที่นี่เล ยวิธีรักษาสิว

สิวอักเสบ มันหายได้อยาง เลยนี้เลยนะครับ

สิวอักเสบ เราว่ามันหายได้อยางนี้เลยนะครับ มันเกิดมาจากความรักที่ตัวเอง คดว่าตัวเองคิดว่าไว้ ในใจที่อยากจะได้นะคัรบ  มันคิดว่าตัวเองจะผ่านวันนี้ได้มาได้ผมเองไม่คิดว่าเราเองจะต้องการแบนี้ หรือว่าเขาเอง ต้องการแบบไหน มัไม่คิดว่า ตามนี้นะครับ ผมอไม่อยากจะบอก่วาตัวเอง ได้ทำงานที่ดีทีสุดแล้ว ไม่ว่าอย่างไรก้ตาม มานั้งคิดเร่ืองราวเหล่านี้ มันไม่มีทางเกิดเป็นไปได้เลยอย่างนี้แล้วจะต้องการแบบไหน มากกว่านี้ สิวอักเสบ